Elektroničko izdanje


Znanstveni časopis i glasilo Arheološkoga muzeja u Splitu Vjesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku prisutan je od godine 2006. i na digitalnom repozitoriju hrvatskih znanstvenih i
stručnih časopisa Hrčak. Na Hrčku su trenutno pohranjena ukupno 23 sveska iz 3 posljednje
edicije časopisa.

Iz edicije pod imenom Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (ISSN 0350-8447)
pohranjeno je 7 brojeva (od dvobroja 90-91 iz 1999. g. do broja 97 iz 2005. g.).
Iz edicije kad je časopisu ime promijenjeno u Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku
(ISSN 1845-7789) pohranjeno je 9 brojeva (od broja 98 iz 2006. g. do broja 106 iz 2013. g.)
Iz posljednje edicije, kad je časopisu vraćeno staro ime, Vjesnik za arheologiju i historiju
dalmatinsku (ISSN 1849-5672), pohranjeno je 7 brojeva (od broja 107 do tekućeg broja 112).

Svi su svesci u cijelosti pohranjeni u PDF-formatu, iz digitalnih predložaka prema kojima je
rađeno tiskano izdanje. U planu je i digitalizacija starijih edicija, koje postoje isključivo u
izdanju na papiru, te prebacivanje svih izdanja i svezaka na digitalni repozitorij Hrčak.