Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 113/1-2, Split, 2020., 150 kn

Broj 113 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku otisnut je u dva sveska: 113–1 i 113–2. Oba sveska objavljena su u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku. U svesku 113-1 četiri su rada na engleskom jeziku. U svesku 110-2 jedan je rad na engleskom jeziku. Broj 113 posvećen je dvjema obljetnicama: 200. obljetnici Muzeja (1820.-2020.) i 200. obljetnici sustavnih institucionalnih istraživanja Salone (1821.-2021.).

 

Svezak 113-1

 

 • Marko Dizdar, Hrvoje Potrebica, Grob iz Donje Doline s krestastim fibulama – odakle, kako i kada su došle do rijeke Save. Grave from Donja Dolina with crested fibulae – whence, how and when did they reach the River Sava,
 • Lujana Paraman, Marina Ugarković, Gradinsko utvrđenje Sutilija: nove spoznaje temeljene na arheološkim nalazima prikupljenim neinvazivnim istraživanjima. The hill-fort of Sutilija: new knowledge based on archaeological finds collected by non-invasive research,
 • Dora Katsonopoulou, Paros in the Fourth Century BC and the Foundation of Pharos. Paros u četvrtome stoljeću prije Krista i osnivanje Farosa,
 • Tomislav Bilić, Damir Doračić, The coin of the Illyrian king Mytilos in the Archaeological Museum in Zagreb – its re-evaluation and the question of authenticity appendix: on the dating and provenance of KOPKYPAIΩN-issues. Kovanica ilirskog kralja Mitila u Arheološkome muzeju u Zagrebu – reevaluacija i pitanje autentičnosti dodatak: o dataciji i provenijenciji kovanica tipa KOPKYPAIΩN,
 • Saša Paškvan, Paolo Visonà, A Previously Unknown Silver Coin of Issa from Central Dalmatia. Dosad nepoznati srebrni novac Ise iz srednje Dalmacije,
 • Slobodan Čače, Početak Plinijeva opisa Ilirika (Nat. hist. 3, 139) i Liburni. The beginning of Pliny’s description of Illyricum (Nat. hist. 3, 139) and the Liburnians,
 • Michel Feugère, Sanja Ivčević, Aucissa fibulae with zoomorphic decoration. Aucissa fibule sa zoomorfnim ukrasom,
 • Domagoj Tončinić, Mirna Cvetko, Instrumenta inscripta Tiluriensia. Instrumenta inscripta Tiluriensia,
 • Alka Starac, Prilog poznavanju rimskih kultnih posuda na istočnoj obali Jadrana. A contribution to the knowledge of Roman cult vessels on the east coast of the Adriatic
  • Nino Švonja, Rimske kutijice za pečate u Arheološkome muzeju u Splitu. Roman seal boxes held in the Archaeological Museum in Split,

 


Svezak 113-2

 

 • Dino Demicheli, Several unpublished inscriptions from the lapidarium of the Archaeological Museum in Split. Nekoliko neobjavljenih natpisa iz lapidarija Arheološkog muzeja u Splitu,
 • Iva Kaić, Nekoliko kameja iz Arheološkog muzeja u Splitu. Several cameos from the Archaeological Museum in Split,
 • Domagoj Bužanić, Epigrafska svjedočanstva o antičkoj vodoopskrbi hrvatskog Jadrana. Epigraphic evidence of ancient water supply in the Croatian Adriatic
 • Ana Konestra, Nenad Cambi, Rapska osteoteka: novi pogled na sepulkralni spomenik Remije Maksime iz franjevačkog samostana u Kamporu na otoku Rabu. Osteotheca from Rab: new insights on the sepulchral monument of Remmia Maxima held in the Franciscan monastery at Kampor on the island of Rab,
 • Mirjana Sanader, Qui bene cantat, bis orat. Uloga pjevača u ranokršćanskoj crkvenoj liturgiji. Qui bene cantat, bis orat. The role of cantors in the early Christian church liturgy,
 • Anita Penović, Nebojša Nebojša, Katja Marasović. Rimska tržnica – macellum u Splitu. Roman market-place – macellum in Split
 • Katja Marasović, Ostava kasnoantičkog novca iz Dugopolja. A hoard of late antique coins from Dugopolje,
 • Arsen Duplančić, Vinicije Lupis,Armenski natpisi iz 17. stoljeća u SplituArmenian inscriptions from the 17th century in Split,
 • Ika Prpa-Stojanac, Čišćenje i analiza rimskoga provincijalnog novca iz Salone. Cleaning and analysis of Roman provincial coins from Salona,
 • Borko Vješnica, Duje Ordulj, Restauriranje antičke carske skulpture iz Visa. Restoration of an ancient imperial sculpture from Vis,
 • Miona Miliša, Josipa Marić, Ivica Ljubenkov, T-IR analiza uzoraka polikromije s kamenih antičkih skulptura iz Arheološkog muzeja u Splitu. FT-IR analysis of polychromy samples from antique stone sculptures in the Archaeological Museum in Split,
 • Ivanka Vukšić,in memoriam Zoran Podrug (Poki)in memoriam Zoran Podrug (Poki),
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2018. i 2019. godinu,

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 112, Split, 2019., 100 kn

Broj 112 časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; dva su rada na engleskom jeziku. Godine 2020. Arheološki muzej u Splitu slavi 200. obljetnicu svojeg osnutka. Hodogram aktivnosti za tu obljetnicu poslan je u Ministarstvo kulture RH. Organizacijski odbor je na svojoj prvoj sjednici, 1. listopada 2019. godine, prihvatio, odnosno potvrdio taj hodogram u koji je ušlo i tiskanje, odnosno promocija ovog broja VAHD-a. Da bi se to istaknulo, na naslovnici i na stranici impresuma dodan je obljetnički logotip.   

 • Sineva Kukoč, Nadin (Nedinum): prostorna koncepcija nekropole kod Liburna. Nadin (Nedinum): spatial concept of the Liburnian necropolis,
 • Martina Čelhar, Mato Ilkić, Nalazi hispanskoga novca s istočne jadranske obale i iz njezina zaleđa. Finds of Hispanian coins on the eastern Adriatic coast and its hinterland,
 • Ivan Pamić, Paolo Visonà, Find of a rare Issaean bronze coin at Grad, Nakovana (Pelješac peninsula). Pronalazak rijetkog isejskog brončanog novca na gradini Grad u Nakovani (Pelješac),
 • Ivan Matijević, Ala Parthorum i ala Pannoniorum na natpisima iz Salone. The ala Parthorum and the ala Pannoniorum in inscriptions from Salona,
 • Siniša Bizjak, Vinka Marinković, Antički sarkofazi s lokaliteta Ribnjak u Solinu. The ancient sarcophaguses from the Ribnjak site in Solin,
 • Jagoda Mardešić, Stanje istraženosti sjeverne nekropole Salone. Current state of research at Salona’s northern necropolis,
 • Nada Bulić, Maria Mariola Glavan, Lustration rituals in ancient Rome and cosmogonic myth. Obredi lustracije u antičkom Rimu kozmogonijski mit,
 • Igor Loinjak, Odjeci crkvenih reformi u sakralnoj arhitekturi 11. stoljeća u Splitu. The impact of ecclesiastical reforms on sacral architecture in Split in the 11th century,
 • Nade Proeva, 100 years of Trebenishte, 2018, Sofia [Skopje, Belgrade]. National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciencis; NI Archaeological Museum of Macedonia, National Museum in Belgrade, NI Institute for protection of Monuments of culture and Museum – Ohrid, P. Ardjanliev, K. Chukalev, T. Cvjetićanin, M. Damjanov, V. Krstić, A. Papazovska, H. Popov (eds.).   

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 111, Split, 2018., 80 kn

Broj 111 časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; jedan je rad na engleskom jeziku.

 • Maja Miše, Vedran Barbarić, Asja Zec, Branko Kirigin, Salamandrija on Palagruža: site formation from the Early Neolithic to the present day. Salamandrija na Palagruži: formiranje nalazišta od ranog neolitika do danas,
 • Igor Kulenović, Prapovijesna struktura s lokaliteta Bićine polje kod Polače (AB44)-cesta iz razdoblja mlađe prapovijesti? A prehistoric structure at the Bićine polje site in Polača (AB44)-a late prehistoric road?,
 • Mato Ilkić, Lički nalazi farskog i isejskog novca, Finds of coins of Pharos and Issa from the Lika region,
 • Maja Bonačić Mandinić, Novac od trećeg do prvog stoljeća pr. Kr. iz zbirke Marun. Coins from the 3rd to 1st century BC in the Marun Collection,
 • Filip Budić, Rasprava o podrijetlu proročkih riječi i povijesnom kontekstu osnivanja Fara. A discourse on the origin of the oracles and the historical context surrounding the establishment of Pharos,
 • Silvia Bekavac, Željko Miletić, Seviri Augustales u Saloni. The seviri Augustales in Salona,
 • Jagoda Mardešić, Ivan Matijević, Druga sezona arheoloških istraživanja u Episkopalnom centru u Saloni istočno od Porta Caesarea. The second season of archaeological excavations in the Episcopal Centre in Salona east of the Porta Caesarea,
 • Dino Demicheli, Inscriptiones Spalatenses ineditae 3: tri spolija iz Dioklecijanove palače. Inscriptiones Spalatenses ineditae 3: three spolia from Diocletian’s Palace,
 • Daniela Matetić Poljak, Doroti Brajnov Botić, Pet antičkih kapitela iz Kaštel Sučurca. Five Roman capitals from Kaštel Sučurac,
 • Ivo Babić, Aurelija Priska kao Izida. Aurelia Prisca as Isis,
 • Miroslav Katić, Castella qui sunt super civitatem Salonitanum. Castella qui sunt super civitatem Salonitanum,
 • Ivan Basić, Sarkofag s formulom sankcije iz Trogira (Aspekti bizantske diplomatičke tradicije u ranosrednjovjekovnoj jadranskoj epigrafiji). The sarcophagus with sanction formula from Trogir (Aspects of the Byzantine diplomatics tradition in early medieval epigraphy of the Adriatic),
 • Goran Bilogrivić, Uloga crkvenog namještaja u komuniciranju identiteta u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. The role of church furniture in the communication of identity in early medieval Croatia,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2017. godinu. Bibliography for 2017,
 • Ika Prpa-Stojanac, In memoriam Branko Penđer.  

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 110/1-2, Split, 2017., 150 kn

Broj 110 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku otisnut je u dva sveska: 110–1 i 110–2. Oba sveska objavljena su u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. U svesku 110-1 pet je radova na engleskom jeziku. U svesku 110-2 dva su rada na engleskom i jedan na talijanskom jeziku. Ovaj je broj posvećen Branku Kiriginu, dugogodišnjem muzejskom djelatniku, bivšem ravnatelju i muzejskom savjetniku u miru.

 

Svezak 110-1

 

 • Ivo Babić, Uvodna riječ. Foreword,
 • Joško Božanić, Poslanica istraživaču isejske nekropole Branku Kiriginu Hvaraninu. An epistle to the explorer of the Issaean necropolis Branko Kirigin of Hvar,
 • Antonela Bokan (pripremila/compiled by), Bibliografija Branka Kirigina (1973.-2017.). Branko Kirigin’s Bibliography (1973-2017),
 • Blagoje Govedarica, Problem interpretacije ukrašenih brusova s Glasinačkog područja. The problem of interpretation of the decorated whetstones from the Glasinac area,
 • Nenad Cambi, Lik mladića na aversu novca Korkire Melaine. Stilistička pitanja. The image of a young man on the obverse of a coin from Korkyra Melaina. Stylistic considerations,
 • Alan Johnston, Volute-kraters from Naukratis (and an amphora). Volutni krateri iz Naukratisa (i jedna amfora),
 • Martina Blečić Kavur, Boris Kavur, Many shades of translucent: amphoriskos-shaped glass beads from Vičja luka. Mnogo nijansi prozirnog: staklene perle u obliku amforiska iz Vičje luke,
 • Michael Vickers, Spina, chariot horses and Athenian pottery. Spina, konji za utrke dvokolica i atenska keramika,
 • Marina Ugarković, O pogrebnim obredima u helenističkoj Isi-nalaz ranog piluma i njegovo kulturološko značenje. On funerary rites of Hellenistic Issa-an early pilum find and its cultural significance,
 • Boris Čargo, Posude s mrežastim ukrasom iz Ise na otoku Visu. Vessels with net decorations from Issa on the island of Vis,
 • Paolo Visonà, Rethinking the coinage of Issa, a Greek island polity. Novi osvrt na novac iz Ise, grčke otočne kolonije,
 • Maja Miše, Banquet among the stars: Gnathia and West Slope ware from the Diomedes sanctuary on the island of Palagruža. Gozba među zvijezdama: keramika tipa Gnathia i West Slope iz Diomedova svetišta na otoku Palagruži,
 • Kristina Mihovilić, Helenističke brončane situle iz Nezakcija. Hellenistic bronze situlae from Nesactium,
 • Petar Popović, Kale-Krševica, izbor metalnih nalaza s akropole. Kale-Krševica: a selection of metallic finds from the acropolis,
 • Mato Ilkić, Lucijana Šešelj, Noviji nalazi grčko-ilirskog novca s područja sjeverne Dalmacije. Recent finds of Graeco-Illyrian coins from northern Dalmatia,
 • Dinko Radić, Igor Borzić, Otok Korčula: Iliri i Grci. The island of Korčula: Illyrians and Greeks,
 • Siniša Bilić-Dujmušić, Farska bitka. The Battle of Pharos.   Svezak 110-2

 

 • Lucijana Šešelj, Geme i prstenje helenističkog razdoblja iz Diomedova svetišta na rtu Ploči. Hellenistic gems nad finger rings from the Diomedes sanctuary on Cape Ploča,
 • Jagoda Mardešić, Ivan Matijević, Istraživanja u Episkopalnom centru u Saloni istočno od Porta Caesarea. Research into the Episcopal centre in Salona east of the Porta Caesarea,
 • Slobodan Čače, Feđa Milivojević, Rimski Ilirik u 1. st. pr. Kr.: nekoliko zapažanja. Roman Illyricum in the first century BC: A few remarks,
 • Maja Bonačić Mandinić, Hemidrahme Likijskog saveza iz Dola na Visu. A group of Hemidrachms of the Lycian League from Dol-island of Vis,
 • Ivo Babić, Antičko (grčko) svetište u Pantanu/Blato kod Trogira? An ancient (Greek) shrine at Pantan/Blato, near Trogir?,
 • Lorenzo Braccesi, I Santuari di Diomede al Timavo. Diomedova svetišta na Timavu,
 • Marinko Petrić, Brončani kip vježbača iz hvarskog podmorja. Bronze statue of an athlete from the sea floor near Hvar,
 • Katja Marasović, Jure Margeta, Istraživanje antičkih vodnih zahvata na izvoru rijeke Jadro. A study of Roman water intake structures at the Jadro River’s spring,
 • Anamarija Kurilić, Rimska stela iz Miraca (o. Brač). The Roman stele from Mirca (island of Brač),
 • Irena Radić Rossi, Proučavanje promjena morske razine na arheološkim nalazištima u priobalju. The study of sea-level changes at coastal archaeological sites,
 • Sara Popović, Koliko je maslina potrebno da...? Valorizacija arheoloških nalazišta u Starogradskom polju. How many olives are needed to...? Valorization of archaeological sites in the Stari Grad Plain,
 • Vince Gaffney, Nikša Vujnović, John Hayes, Tim Kaiser, Stašo Forenbaher, In praise of limeston and Dr Branko Kirigin: landscape and landscape archaeology on the Dalmatian Islands. U slavu vapnencu i dr. Branku Kiriginu: krajobraz i krajobrazna arheologija na dalmatinskim otocima,
 • Vedran Barbarić, Rimski svjetionik i stara crkva sv. Mihovila na Palagruži. The Roman lighthouse and old Church of St. Michael on Palagruža,
 • Ante Milošević, Nota o konjaniku na žrnovskom reljefu. A note concerning the equestrian on the Žrnovnica relief,
 • Bojan Djurić, The Borl/Ankenstein Portrait of Lucius Verus. Portret Lucija Vera iz Borla/Ankensteina,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2016. godinu. Bibliography for 2016.

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 109, Split, 2016., 80 kn

Broj 109 časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; dva su rada na engleskom jeziku.

 • Kelly Reed, Sue Colledge, Plant Economies in the Neolithic Eastern Adriatic: Archaeobotanical Results from Danilo and Pokrovnik. Biljne ekonomije u neolitiku na istočnom Jadranu: rezultati arheobotaničkih istraživanja u Danilu i Pokrovniku,
 • Boris Čargo, O urbanizmu Ise u svjetlu novih arheoloških istraživanja. On urbanism in Issa in light of new archaeological research,
 • Marina Ugarković, Trouble in paradise? Among the last comedy scenes in red-figure: an oinochoe from Issa and its cultural context. Nevolje u raju? Među posljednjim komičnim prikazima u crvenofiguralnom stilu: enohoja iz Ise i njezin kulturni kontekst,
 • Mato Ilkić, Novac jadranske Korkire s liburnske gradine Budim kod Posedarja. Adriatic Corcyra coin from the Liburnian hillfort Budim near Posedarje,
 • Ivo Dragičević, Daorski novac i prilog poznavanju optjecaja novca na daorskom području. Daorsi coin and a contribution to the understanding of the circulation of coinage in Daorsi territory,
 • Katja Marasović, Snježana Perojević, Jure Margeta, Miroslav Katić, Davor Bojanić, Istraživanje salonitanskog akvedukta 2014.-2015. Study of the Aqueduct of Salona 2014-2015; Mirna Vukov, Nove inačice pečata radionice Pansiana. New variants of stamps from the Pansiana workshop,
 • Dino Demicheli, Inscriptiones Spalatenses ineditae 2: Nadgrobna ara Numerije Viktorine iz Velog varoša. Inscriptiones Spalatenses ineditae 2: the funerary altar of Numeria Victorina from Veli Varoš,
 • Ivan Matijević, Singulari dalmatinskog namjesnika. Singulares of the Dalmatian governor,
 • Ana Marinović, Rimski carski novac iz zbirke Marun. Roman imperial coins from the Marun Collection,
 • Stanko Piplović, Dioklecijanova palača u Splitu nakon Careve smrti. Diokletian’s Palace in Split after the Emperor’s death,
 • Ivo Babić, Četiri kasnoantička spolija iz Trogira. Four Late Antique spolia from Trogir,
 • Mirja Jarak, Nenad Cambi, O Dobrom pastiru kao sepulkralnom motivu u povodu objave fragmenta sarkofaga s otoka Raba. On the Good Shepherd as a sepulchral motif upon the publication of a sarcophagus fragment from the island of Rab,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2015. godinu. Bibliography for 2015,
 • Maja Bonačić Mandinić, Pierre Gros, Emilio Marin, Michel Zink (eds.), Auguste, son époque et l’Augusteum de Narona.  

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 108, Split, 2015., 80 kn

Broj 108 časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; tri su rada na engleskom jeziku.

 • Kristina Horvat, Polje niže Vrcelja – nalazište ranog neolitika na benkovačkom području. Polje niže Vrcelja – an early Neolithic site in the Benkovac area,
 • Ivan Basić, Natpis Gaja Orhivija Amempta. The inscription of Gaius Orchivius Amemptus,
 • Ljubica Perinić, Je li zbilja riječ o Besu Silvanu? Was it Bes-Silvanus?,
 • Dino Demicheli, Conventus Liburnorum, conventus Scardonitanus. Conventus Liburnorum, conventus Scardonitanus,
 • Marina Miličević Bradač, Ivor Karavanić, Flegon iz Trala i fosili iz Dalmacije. Phlegon of Tralles and fossils from Dalmatia,
 • Dino Demicheli, Inscriptiones Spalatenses ineditae 1: Stela Julije Viktorine iz samostana sv. Klare u Splitu. Inscriptiones Spalatenses ineditae 1: The stela of Julia Victorina from the Convent of St. Clare in Split,
 • Ivan Matijević, Rimski vojnici i njihovi oslobođenici na natpisima iz Salone iz doba principata. Roman soldiers and their freedmen in the Principate-era inscriptions from Salona,
 • Valentina Zović, Vulgarni latinitet na natpisima rimske provincije Dalmacije. Vulgar Latin in inscriptions from the Roman province of Dalmatia,
 • Ben Russell, Kristina Glicksman, Recent work on Roman quarries near Korčula and on Brač. Noviji radovi na rimskim kamenolomima blizu Korčule i na Braču,
 • Nicholas Everett, The cult of Saint Peregrinus in early medieval Zadar. Kult svetog Peregrina u ranosrednjovjekovnom Zadru,
 • Irena Lazar, The glass from the Gnalić Wreck and its glass cargo. Brodolom kod Gnalića i stakleni teret s potonulog broda,
 • Arsen Duplančić, Bilješka o rimskom reljefu s vojnom opremom iz Splita. A note on the Roman relief from Split depicting military gear,
 • Ante Škegro, Katolička zvona s osmanlijskih sahat-kula u Bosanskom ejaletu. Catholic church bells from Ottoman clock towers in the Bosnian Eyalet,
 • Ana Marinović, Pregled članaka numizmatičke tematike objavljenih u časopisu Bullettino di archeologia e storia Dalmata / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Overview of articles dealing with numismatics published in the journal Bullettino di archeologia e storia Dalmata / Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2014. godinu. Bibliography for 2014,
 • Emilio Marin, In memoriam Ivan Marović.  

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 107, Split, 2014., 80 kn

Odlukom uredništva, časopisu je od broja 107 vraćen stari naslov, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; jedan je rad na engleskom jeziku.

 • Jane Sanford Gaastra, Emanuela Cristiani, Vedran Barbarić, Herding and Hillforts in the Bronze and Iron Age Eastern Adriatic: Results of the 2007-2010 Excavations at Gradina Rat. Stočarstvo i gradine na istočnom Jadranu u brončano i željezno doba: rezultati iskopavanja na gradini Rat 2007.-2010.,
 • Martina Blečić Kavur, Emil Podrug, Nekropola gradine Velika Mrdakovica - grobovi starijeg željeznog doba. The Necropolis at the Velika Mrdakovica Hillfort-Early Iron Age Graves,
 • Alen Miletić, Prilozi poznavanju naseljavanja otoka Hvara u prapovijesti. Contributions to an Understanding of Human Settlement on the Island of Hvar in Prehistory,
 • Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula (Resnika). Hellenistic Moldmade Relief Pottery from Siculi (Resnik),
 • Marina Ugarković, Svjetiljke iz Grčko-helenističke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu. Oil-Lamps from The Graeco-Hellenistic Collection of the Archaeological Museum in Split,
 • Maja Bonačić Mandinić, Nalazi novca s nekropole Vlaška njiva u Visu. The Coin Finds from the Vlaška njiva Necropolis at Vis,
 • Nino Švonja, Antički spoliji u kući Benzon u Vranjicu. Antique Spolia in the Benzon House in Vranjic,
 • Vinka Marinković, Nekoliko novih figuralnih prikaza u Dioklecijanovoj palači. Several New Figural Portrayals in Diocletian’s Palace,
 • Željko Miletić, Bruno Bijađija, Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus,
 • Arsen Duplančić, Reutilizacija antičkih sarkofaga i dvojica splitskih kanonika iz XV. i XVI. Stoljeća. The Reutilization of Roman-Era Sarcophagi and Two Canons of Split from the 15th and 16th Centuries,
 • Mate Zekan, Što je Durana (Hurania, Doranua) iz srednjovjekovnog izvora – Dvorine ili Vranjic? What is Durana (Hurania, Doranua) in the medieval sources: Dvorine or Vranjic?,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2013. godinu. Bibliography for 2013, 
 • Maja Bonačić Mandinić, Emilio Marin (ur.), Moji rimski papiri (2004-2011).

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 106, Split, 2013., 80 kn

Broj 106 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Ivor Karavanić, Nikola Vukosavljević, Rajna Šošić Klindžić, Dražen Kurtanjek, Jožica Zupanić, Litička i koštana industrija epigravetijenskih slojeva Šandalje II kod Pule. The lithic and bone industries of the Epigravettian layers from Šandalja II near Pula,
 • Marina Ugarković, Crvenofiguralni riblji tanjur iz Ise. The Red-figure fish plate from Issa,
 • Maja Miše, Prilog proučavanju isejske keramike tipa Gnathia. A contribution to the study of Gnathia ware from Issa,
 • Mirjana Sanader, O atribuciji takozvanog Ikarovog torza iz Arheološkog muzeja u Splitu. On the attribution of the so-called “torso of Icarus” from the Archaeological Museum in Split,
 • Zrinka Buljević, Stakleni brodić iz Salone. The small glass boat from Salona,
 • Silvia Bekavac, Uloga metroačkih kognacija u Saloni. The role of the metroac cognatio in Salona,
 • Arsen Duplančić, Two Early Christian reliquaries from Split. Dva starokršćanska relikvijara iz Splita,
 • Jakov Vučić, “GEORGIVS PECCATVR PRESBITER ET RECLAVSVS”,
 • Ivor Karavanić, Christine Neugebauer-Maresch i Linda R. Owen (eds.), New Aspects of the Central and Eastern European Upper Palaeolithic - methods, chronology, technology and subsistence. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Beč 2010. Christine Neugebauer-Maresch and Linda R. Owen (eds.), New Aspects of the Central and Eastern European Upper Palaeolithic - Methods, Chronology, Technology and Subsistence. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2012. godinu. Bibliography for 2012. 


 

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 105, Split, 2012., 80 kn

Broj 105 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Dražen Maršić, Ruža Sekso, Korniž ranocarske građevine iz Nina. The cornice from an early imperial building in Nin, 
 • Ivan Matijević, Nova potvrda Liberova kulta iz Salone. A new confirmation of Liber’s cult from Salona,
 • Ivana Jadrić-Kučan, Pokrajinski carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji. The regional imperial cult in the Roman province of Dalmatia,
 • Ivan Matijević, O salonitanskim natpisima konzularnih beneficijarija iz legije Desete gemine (legio X Gemina). On the Salona inscriptions of beneficiarii consularis from legio X Gemina,
 • Marin Buovac, O natpisnoj građi rimskih amfiteatara na prostoru istočnojadranske obale. On the inscriptions of Roman amphitheatres in the Eastern Adriatic seaboard,
 • Ruža Sekso, Ukosnice, toaletne igle i češljevi iz fundusa Muzeja grada Šibenika. Hairpins, cosmetic pins and combs from the collection of the Šibenik City Museum,
 • Vinka Bubić, Kasnoantičke svjetiljke iz Arheološkog muzeja u Splitu. Late Antique oil lamps from the Archaeological Museum in Split,
 • Jelena Jovanović, Kasnoantički i ranobizantski trgovački brončani utezi kuglastog oblika iz Arheološkog muzeja u Splitu. Late Antique and early Byzantine spherical bronze commercial weights housed in the Archaeological Museum in Split,
 • Hanja Anić, Bibliografija o otocima Korčuli, Lastovu i Mljetu u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography of the islands Korčula, Lastovo and Mljet in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2011. godinu. Bibliography for 2011. 

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 104, Split, 2011., 80 kn

Broj 104 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Nikola Vukosavljević, Zlatko Perhoč, Božidar Čečuk, Ivor Karavanić, Kasnoglacijalna industrija lomljenog kamena pećine Kopačina. Late Glacial knapped stone industry of Kopačina Cave,
 • Salmedin Mesihović, Plinijevske peregrinske civitates na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. The Plinian peregrine civitates in the territory of present-day Bosnia-Herzegovina,
 • Igor Borzić, Čaša Aristeja Cipranina iz Burna. The Cup of Aristeas the Cyprian from Burnum,
 • Ivana Jadrić-Kučan, Kult božice Rome u rimskoj provinciji Dalmaciji. The cult of the goddess Roma in the Roman province of Dalmatia,
 • Miroslav Glavičić, Željko Miletić, Nekoliko novih antičkih spomenika iz Skradina. Several new Antique monuments from Skradin,
 • Silvia Bekavac, Silvan u Saloni. Silvanus in Salona,
 • Ivo Glavaš, Rimske ceste oko Skardone u svjetlu novih nalaza. Roman roads around Scardona in the light of new finds,
 • Ivan Matijević, Natpisi prve kohorte Belgâ iz Salone. Inscriptions of the cohors I Belgarum from Salona,
 • Nenad Cambi, Glava Sokrata iz zbirke Brangwyn u Arheološkome muzeju u Splitu. The head of Socrates from the Brangwyn Collection in the Archaeological Museum in Split,
 • Vinka Bubić, Kasnoantičke svjetiljke s ranokršćanskim prikazima iz Arheološkog muzeja u Splitu. Late Antique oil-lamps with Early Christian images from the Archaeological Museum in Split,
 • Vladimir Prozorov, Salonitanski crkveni sabori iz šestog stoljeća. The Sixth Century Councils of Salona,
 • Ivor Karavanić, Christine Neugebauer-Maresch (ur.), Krems-Hundssteig – Mammutjägerlager der Eiszeit: Ein Nutzungsareal paläolithischer Jäger-und Sammler(innen) vor 41.000-27.000 Jahren. Christine Neugebauer-Maresch (ed.), Krems-Hundssteig – Mammutjägerlager der Eiszeit: Ein Nutzungsareal paläolithischer Jäger-und Sammler(innen) vor 41.000-27.000 Jahren,
 • Dino Demicheli, N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot (ur.), Salona IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles/ Salona IV, Natpisi starokršćanske Salone, IV. - VII. st. (2 sveska); N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot (eds.), Salona IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles/ Salona IV, Natpisi starokršćanske Salone, IV.-VII. st. (2 volumes), 
 • Ante Piteša, Danijel Dzino, Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Eary Medieval Dalmatia,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2010. godinu. Bibliography for 2010.

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 103, Split, 2010., 80 kn

Broj 103 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Boris Čargo, Maja Miše, Lončarska proizvodnja u Isi. Pottery Production in Issa,
 • Jelena Marohnić, Diomedove ptice. The birds of Diomedes,
 • Dražen Maršić, Izgubljeni salonitanski spomenici (II.) / Portretne stele vojnika VII. Legije C.p.f. Gaja Lukrecija i Lucija Cezija Basa. Lost monuments of Salona (II) / Portrait stelae of two soldiers of Legio VII C.p.f., Gaius Lucretius and Lucius Caesius Bassus,
 • Zrinka Buljević, Rimskodobna nekropola u splitskoj Lori. The Roman-era necropolis in Lora, Split,
 • Jelena Jovanović, Rimsko brončano posuđe iz Arheološkog muzeja u Splitu. Roman bronze vessels from the Archaeological Museum in Split, 
 • Hanja Anić, Bibliografija o Trogiru i njegovoj okolici u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography on Trogir and its environs in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2009. godinu. Bibliography for 2009.

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 102, Split, 2009., 80 kn

Broj 102 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Ankica Odža, Željeznodobne fibule iz arheološke zbirke Franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog. Iron-Age Fibulae from the Archaeological Collection of the Franciscan Monastery in Humac, Ljubuški, 
 • Mato Ilkić, Rimska vojna diploma iz Podgrađa (Asseria). The Roman military diploma from Podgrađe (Asseria), 
 • Sanja Ivčević, Neobjavljeni privjesci rimske konjske orme iz Salone. Unpublished pendants on Roman riding harnesses from Salona, 
 • Jagoda Mardešić, Neki oblici istočnomediteranske reljefne keramike iz Arheološkog muzeja u Splitu. Some forms of Eastern Mediterranean relief ware from the Archaeological Museum in Split, 
 • Berislav Štefanac, Staklene kapaljke s antičke nekropole Relja u Zadru. Glass pouring vessels from the Roman-era Relja necropolis in Zadar, 
 • Dino Demicheli, Perditum et repertum: sarkofag đakona Flavija Julija (ad CIL III 2654). Perditum et repertum: the sarcophagus of Deacon Flavius Julius (ad CIL III 2654), 
 • Arsen Duplančić, Crkva sv. Ivana Evanđelista na splitskome Marjanu. The Church of St. John the Evangelist on Marjan Hill, Split, 
 • Hanja Anić, Bibliografija o otocima Braču, Hvaru, Šolti u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography of the islands of Brač, Hvar and Šolta in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2008. godinu. Bibliography for 2008.

12