Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 110/1-2, Split, 2017., 150 kn

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 110/1-2, Split, 2017., 150 kn

Broj 110 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku otisnut je u dva sveska: 110–1 i 110–2. Oba sveska objavljena su u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. U svesku 110-1 pet je radova na engleskom jeziku. U svesku 110-2 dva su rada na engleskom i jedan na talijanskom jeziku. Ovaj je broj posvećen Branku Kiriginu, dugogodišnjem muzejskom djelatniku, bivšem ravnatelju i muzejskom savjetniku u miru.

 

Svezak 110-1

 

 • Ivo Babić, Uvodna riječ. Foreword,
 • Joško Božanić, Poslanica istraživaču isejske nekropole Branku Kiriginu Hvaraninu. An epistle to the explorer of the Issaean necropolis Branko Kirigin of Hvar,
 • Antonela Bokan (pripremila/compiled by), Bibliografija Branka Kirigina (1973.-2017.). Branko Kirigin’s Bibliography (1973-2017),
 • Blagoje Govedarica, Problem interpretacije ukrašenih brusova s Glasinačkog područja. The problem of interpretation of the decorated whetstones from the Glasinac area,
 • Nenad Cambi, Lik mladića na aversu novca Korkire Melaine. Stilistička pitanja. The image of a young man on the obverse of a coin from Korkyra Melaina. Stylistic considerations,
 • Alan Johnston, Volute-kraters from Naukratis (and an amphora). Volutni krateri iz Naukratisa (i jedna amfora),
 • Martina Blečić Kavur, Boris Kavur, Many shades of translucent: amphoriskos-shaped glass beads from Vičja luka. Mnogo nijansi prozirnog: staklene perle u obliku amforiska iz Vičje luke,
 • Michael Vickers, Spina, chariot horses and Athenian pottery. Spina, konji za utrke dvokolica i atenska keramika,
 • Marina Ugarković, O pogrebnim obredima u helenističkoj Isi-nalaz ranog piluma i njegovo kulturološko značenje. On funerary rites of Hellenistic Issa-an early pilum find and its cultural significance,
 • Boris Čargo, Posude s mrežastim ukrasom iz Ise na otoku Visu. Vessels with net decorations from Issa on the island of Vis,
 • Paolo Visonà, Rethinking the coinage of Issa, a Greek island polity. Novi osvrt na novac iz Ise, grčke otočne kolonije,
 • Maja Miše, Banquet among the stars: Gnathia and West Slope ware from the Diomedes sanctuary on the island of Palagruža. Gozba među zvijezdama: keramika tipa Gnathia i West Slope iz Diomedova svetišta na otoku Palagruži,
 • Kristina Mihovilić, Helenističke brončane situle iz Nezakcija. Hellenistic bronze situlae from Nesactium,
 • Petar Popović, Kale-Krševica, izbor metalnih nalaza s akropole. Kale-Krševica: a selection of metallic finds from the acropolis,
 • Mato Ilkić, Lucijana Šešelj, Noviji nalazi grčko-ilirskog novca s područja sjeverne Dalmacije. Recent finds of Graeco-Illyrian coins from northern Dalmatia,
 • Dinko Radić, Igor Borzić, Otok Korčula: Iliri i Grci. The island of Korčula: Illyrians and Greeks,
 • Siniša Bilić-Dujmušić, Farska bitka. The Battle of Pharos.   



Svezak 110-2

 

 • Lucijana Šešelj, Geme i prstenje helenističkog razdoblja iz Diomedova svetišta na rtu Ploči. Hellenistic gems nad finger rings from the Diomedes sanctuary on Cape Ploča,
 • Jagoda Mardešić, Ivan Matijević, Istraživanja u Episkopalnom centru u Saloni istočno od Porta Caesarea. Research into the Episcopal centre in Salona east of the Porta Caesarea,
 • Slobodan Čače, Feđa Milivojević, Rimski Ilirik u 1. st. pr. Kr.: nekoliko zapažanja. Roman Illyricum in the first century BC: A few remarks,
 • Maja Bonačić Mandinić, Hemidrahme Likijskog saveza iz Dola na Visu. A group of Hemidrachms of the Lycian League from Dol-island of Vis,
 • Ivo Babić, Antičko (grčko) svetište u Pantanu/Blato kod Trogira? An ancient (Greek) shrine at Pantan/Blato, near Trogir?,
 • Lorenzo Braccesi, I Santuari di Diomede al Timavo. Diomedova svetišta na Timavu,
 • Marinko Petrić, Brončani kip vježbača iz hvarskog podmorja. Bronze statue of an athlete from the sea floor near Hvar,
 • Katja Marasović, Jure Margeta, Istraživanje antičkih vodnih zahvata na izvoru rijeke Jadro. A study of Roman water intake structures at the Jadro River’s spring,
 • Anamarija Kurilić, Rimska stela iz Miraca (o. Brač). The Roman stele from Mirca (island of Brač),
 • Irena Radić Rossi, Proučavanje promjena morske razine na arheološkim nalazištima u priobalju. The study of sea-level changes at coastal archaeological sites,
 • Sara Popović, Koliko je maslina potrebno da...? Valorizacija arheoloških nalazišta u Starogradskom polju. How many olives are needed to...? Valorization of archaeological sites in the Stari Grad Plain,
 • Vince Gaffney, Nikša Vujnović, John Hayes, Tim Kaiser, Stašo Forenbaher, In praise of limeston and Dr Branko Kirigin: landscape and landscape archaeology on the Dalmatian Islands. U slavu vapnencu i dr. Branku Kiriginu: krajobraz i krajobrazna arheologija na dalmatinskim otocima,
 • Vedran Barbarić, Rimski svjetionik i stara crkva sv. Mihovila na Palagruži. The Roman lighthouse and old Church of St. Michael on Palagruža,
 • Ante Milošević, Nota o konjaniku na žrnovskom reljefu. A note concerning the equestrian on the Žrnovnica relief,
 • Bojan Djurić, The Borl/Ankenstein Portrait of Lucius Verus. Portret Lucija Vera iz Borla/Ankensteina,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2016. godinu. Bibliography for 2016.

Saznaj više informacija o narudžbi