Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 98, Split, 2005., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 98, Split, 2005., 80 kn

Broj 98 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je, pod novim imenom i u novom formatu, u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom jeziku, sa sažetcima na engleskom, talijanskom, njemačkom i hrvatskom jeziku; jedan je rad na talijanskom jeziku.

 • Branko Kirigin, Tea Katunarić, Lucijana Šešelj, Amfore i fina keramika (od 4. do 1. st. pr. Kr.) iz srednje Dalmacije: preliminarni ekonomski i socijalni pokazatelji,
 • Maja Miše, Grčka i helenistička keramika iz Farosa u Arheološkome muzeju u Splitu (stari fond),
 • Lucijana Šešelj, Utjecaji dirahijskih keramičkih radionica na području srednje Dalmacije,
 • Tomislav Šeparović, Revizija skupnog nalaza rimskog novca iz Kruševa kod Obrovca,
 • Sanja Ivčević, Nekoliko ranocarskih fibula iz Salone,
 • Maurizio Buora, Zapažanja o fibulama tipa Alesia na području istočnih Alpa i gornjeg Jadrana,
 • Zrinka Buljević, Tragovi staklara u rimskoj provinciji Dalmaciji,
 • Zrinka Šimić-Kanaet, Domagoj Tončinić, Siniša Radović, Jama sj 55 iz Tilurija,
 • Kristina Jelinčić, Rustična vila na Bunjama kod Novog Sela na otoku Braču,
 • Ivana Ožanić, Tipovi amfora iz Cibala,
 • Tajma Rismondo, Unutrašnja dekoracija istočnih termi Dioklecijanove palače u Splitu,
 • Jakov Vučić, Ecclesia Naronitana / Prostor i granice,
 • Maja Petrinec, Dva starohrvatska groblja u Biskupiji kod Knina,
 • Ante Piteša, Istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta kod crkve sv. Nikole u Dolu i sv. Marije u Poselju (Velom Selu) na otoku Visu,
 • Ante Nazor, O pismu ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete (Zadar, 3. studenoga 1383.),
 • Branko Kirigin, Tea Katunarić, Maja Miše, Palagruža godine 2004., preliminarni izvještaj s iskopavanja,
 • Jagoda Mardešić, Pascale Chevalier, Preliminarni izvještaj o hrvatsko-francuskim radovima u Saloni (2004.) - episkopalni centar-Oratorij A,
 • Anita Librenjak, Dubravka Čerina, Preliminarno izvješće o zaštitnim arheološkim istraživanjima na tvrđavi Grad u Sinju 1998. i 1999. godine,
 • Ivo Donelli, Pokušaj čišćenja laserom mramorne antičke skulpture br. 12. iz Augusteuma u Naroni,
 • Borko Vješnica, Rekonstrukcija brončane posude s lokaliteta Plećaševe štale/Gornje njive.

Saznaj više informacija o narudžbi