Ante Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu. Early medieval stone monuments in the Archaeological Museum in Split, (Katalozi i monografije, 5), Split, 2012.

Ante Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu. Early medieval stone monuments in the Archaeological Museum in Split, (Katalozi i monografije, 5), Split, 2012.

Peta knjiga u seriji Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Splitu značajna je jer u cijelosti obrađuje ranosrednjovjekovne spomenike koji se čuvaju u Arheološkome muzeju u Splitu. Najbrojnija je skupina splitskih predromaničkih spomenika, kojoj zasigurno pripada i veći dio ulomaka nepoznatog podrijetla donesena na kraju kataloga; stoga se, nakon uvodnog teksta o zbirci, najprije obrađuju spomenici splitskih klesarskih radionica u Arheološkome muzeju u Splitu. Katalog je podijeljen prema mjestima nalaza. Slijede nalazi s ostalih dalmatinskih lokaliteta, iz Biograda na Moru, okolice Šibenika, Kapitula kod Knina, Trogira, Bijača kod Trogira, Kaštel Starog, Muća Gornjeg te sa solinskih lokaliteta, iz Rižinica, Majdana, Gospina otoka, kao i veća skupina ulomaka iz Šuplje crkve. Ovdje se prvi put cjelovito objavljuju kameni ulomci iz Šuplje crkve u Solinu nađeni davne 1931. godine. Autor obrađuje Šuplju crkvu u tekstovima o povijesti njezina istraživanja, potom o krunidbenoj bazilici kralja Zvonimira i njezinu odnosu prema ranokršćanskoj crkvi te o skulpturi, odnosno ulomcima kamenog namještaja, s posebnim osvrtom na motiv kosog križa od ljiljana; potom slijede kataloške jedinice. Katalog je popraćen fotografijama Ante Verzottija i sadrži 168 kataloških jedinica sastavljenih opsežno i temeljito, sa svim relevantnim podacima koji se odnose na pojedini predmet. Donosi se i karta lokaliteta te plan Dioklecijanove palače s označenim mjestima nalaza obrađenih spomenika.

 

 • Autor: Ante Piteša
 • Glavna urednica: Zrinka Buljević
 • Uredništvo: Arsen Duplančić, Boris Čargo
 • Recenzenti: Tonći Burić, Mate Zekan
 • Lektura i korektura: Katja Tresić – Pavičić
 • Prijevod na engleski i korektura engleskog teksta: Apostrof d.o.o.
 • Grafičko oblikovanje i prijelom: Viktor Popović
 • Autor fotografija: Ante Verzotti
 • Autori crteža: J. Žuvela, B. Vješnica, D. Vukšić, Z. Podrug
 • Grafički urednik: Viktor Popović
 • Cijena: 120,00 kuna

Saznaj više informacija o narudžbi